مصرف زغال فعال در زیبایی
زغال فعال نوعی زغال است که دارای سوراخ و روزنه های بسیار ریز است و توانایی عبور دادن مواد مایع مانند آب را از داخل خود دارد. یکی از عمده ترین تفاوت های میان زغال فعال و زغال معمولی وجود همین روزنه ها در داخل آن است. زغال فعال کاربردهای فراوانی دارد که در این مقاله به بررسی تعدادی از موارد آن خواهیم ...